Påvirkningsfaktorer


Avviket mellom Naturindeksens verdi og referansetilstanden, viser hvordan indikatorene i et økosystem responderer på samlet belastning fra menneskeskapte påvirkninger. For å analysere hvilke påvirkninger som i størst grad bidrar til å redusere Naturindeksens verdi i de ulike økosystemene, har vi her sammenstilt resultatene fra en analyse basert på de kvalitative vurderingene som ekspertene har gjort ved innlegging av data til Naturindeks-databasen. Der blir de bedt om å angi i hvilken grad en indikator er følsom for en rekke ulike påvirkningsfaktorer, gruppert i fem hovedkategorier: 1) arealinngrep, 2) klima, 3) beskatning/høsting, 4) forurensing og 5) fremmede arter.

I analysen er det innenfor hver hovedkategori samlet indikatorer som av ekspertene anses å være middels til svært følsomme for disse fem påvirkningsfaktorene. De kvalitative vurderingene av påvirkninger på indikatorene er kvantifisert ved å summere hvor stor effekt indikatorer som er følsomme for spesifikke påvirkningsfaktorer, har på Naturindeksen. Dvs. hvor mye disse indikatorene bidrar til å redusere indeksverdien for økosystemet under referansetilstandens verdi 1.

Analysen gjenspeiler de viktigste påvirkningene i norske økosystemer, og hvordan påvirkningene varierer mellom de ulike økosystemene (se figur under). For eksempel er flertallet av indikatorene i mange av de terrestriske økosystemene og ferskvann følsomme for arealbruk og fysiske inngrep, mens klima og beskatning/høsting er sterkere påvirkningsfaktorer i de marine økosystemene. Forholdet mellom påvirkningsfaktorer og indikatorenes tilstand er imidlertid ofte komplekst, f.eks. ved å omfatte flere påvirkningsfaktorer og sekundære effekter via andre indikatorer. Denne analysen bør derfor kun ses på som en oversiktlig oppsummering basert på tilgjengelig kunnskap og datagrunnlaget som foreligger.


Effekt av de fem påvirkningsfaktorene på indeksverdien for hvert økosystem. Effekten av en påvirkningsfaktor måles som bidraget til reduksjon av Naturindeksens verdi for 2019 fra indikatorer i det aktuelle hovedøkosystemet som er sensitive mht. faktoren. En høy verdi/søyle betyr at påvirkningsfaktoren har stor negativ effekt på Naturindeksverdien for gitt økosystem. Merk at effekten av påvirkningsfaktorene ikke kan summeres fordi flere av indikatorer er følsomme for flere av påvirkningsfaktorene og dermed inngår i tallgrunnlaget for flere av søylene innenfor samme hovedøkosystem.