Naturindeks for Norge

Naturindeksen måler tilstanden til det biologiske mangfoldet i Norge, og gir en oversikt over utviklingen i økosystemene, for utvalgte artsgrupper og tema.

Figuren viser utviklingen for amfibier fra 1990 og fremover.

Indikatorer

Jan Ove Gjershaug/NINA

Indikatorer er i hovedsak arter som sammen representerer det biologiske mangfoldet i et økosystem. For hver indikator beregnes en tilstandsverdi mellom 0 og 1, der 1 beskriver en lite påvirket tilstand. Blant indikatorene finner vi både vanlige og sjeldne arter, som sammen representerer bredden i norsk natur.
Til indikatorene

Økosystem

Simon Jakobsson/NINA

Naturindeksen gir en god pekepinn på tilstanden for biologisk mangfold i de store økosystemene fjell, skog, våtmark, åpent lavland, ferskvann, kystvann og hav. Tilstanden til et økosystem er et veid gjennomsnitt av de indikatorene som representerer det biologiske mangfoldet i nettopp det økosystemet.
Til økosystemene

Temaindekser

Børre K. Dervo/NINA

Det store antallet indikatorer gjør det mulig å presentere egne temaindekser for utvalgte artsgrupper, økosystemer og påvirkninger. Slike temaindekser er utviklet for å sette fokus på spørsmål som er spesielt viktige for forvaltningen, og kan gi signaler om eventuelle tiltak må settes i gang.
Til temaindeksene